Alma_brand_life (33)_1500x400

Taloudellista & kulttuurista hyvinvointia, elinvoimaisuutta yhteisöihin

Yhteisöt

Mediayrityksellä on merkittäviä suoria ja epäsuoria vaikutuksia yhteisöihin, joissa se toimii, koko ympäröivään yhteiskuntaan ja sen toimintatapoihin.

Yhteiskuntaan ja yhteisöihin kohdistuvat vaikutukset edistävät niiden taloudellista ja kulttuurista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Yhteisöjen kannalta tärkeitä vastuullisuuden osa-alueita Alma Mediassa ovat:

  • Paikallisuus ja yhteisöllisyys
  • Uudistuminen yhteisöjen ehdoilla
  • Monimuotoisuus ja -kanavaisuus
  • Taloudelliset vaikutukset yhteiskuntaan

Paikallisuus ja yhteisöllisyys

Paikallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja edistäminen ovat Alma Median yritysvastuun erityispiirteitä. Alma Median lehdet ovat koko olemassaolonsa ajan tuoneet esiin oman alueensa kulttuurille ja identiteetille tärkeitä asioita, edistäneet hyvää suomen kieltä ja tukeneet vaikutuspiirinsä kulttuurista ja taloudellista kehitystä ja elinvoimaisuutta. Esimerkiksi Aamulehden missiona on toimia Pirkanmaan hyvinvoinnin puolesta. Kauppalehti puolestaan tekee työtä menestymisen ja hyvinvoinnin eteen yhteisönään talouselämän päättäjät, yrittäjät ja muut elinkeinoelämän vaikuttajat eri puolella Suomea.

Alma Median kulttuuriseen vastuuseen ja yhteiskunnalliseen rooliin kuuluu myös erityisesti nuorten lukijoiden mediataitojen kehittäminen.

Verkkopalvelujen kautta syntyvä yhteisöllisyys on noussut viime vuosina Alma Median merkittäväksi yhteiskunnalliseksi vaikutus- ja vastuualueeksi.

Elinvoimainen paikallistaso on kestävän kehityksen kulmakiviä ja  yksi Alma Median alue- ja paikallislehtien toimintaedellytyksistä. Konsernin eri medioiden menestystä omien alueidensa paikallisuuden ja elinvoimaisuuden tukijoina seurataan muun muassa saadun palautteen, lukijapaneelien ja levikkiseurannan avulla.

Alma Median yksikköineen tukee yhteiskuntaa ja yhteisöjä myös erilaisten kumppanuuksien kautta. Kumppanuuksia on monenlaisia vaihdellen mainostila-alennuksista yhteisiin tapahtumiin.

Uudistuminen

Lähijournalismi, eli aidosti paikallinen journalismi, ja vahva läsnäolo yhteisössä ovat Alma Median yritysvastuun ytimessä. Konsernin mediat ovat mukana rakentamassa ja ylläpitämässä paikallista yhteishenkeä, kokoamassa ihmisiä yhteen ja herättämässä keskustelua. Muuttuvassa maailmassa media kantaa vastuun yhteisönsä hyvinvoinnista ylläpitämällä omaa elinvoimaisuuttaan ja uudistumalla oman yhteisönsä tuella.

Jatkuva vuoropuhelu lukijoiden kanssa mahdollistaa sen, että media pystyy palvelemaan muuttuvan yhteisön ja yhteiskunnan tarpeita. Tiivistämällä keskinäistä yhteistyötään ja kohdentamalla resurssejaan lehdet voivat toimia aiempaa paremmin omalle alueelleen tärkeiden asioiden tulkkeina. Uudistusten onnistumista seurataan lukijapalautteen, -paneelien ja levikkiseurannan avulla.

Monimuotoisuus ja -kanavaisuus

Kestävän kehityksen periaatteita noudattavan yhteiskunnallisesti vastuullisen yrityksen tulee palvella monenlaisia yleisöjä, käyttäjäryhmiä ja tarpeita. Muun muassa väestön ikääntyminen, kansainvälistyminen ja kiinnostusten kohteiden pirstaloituminen ovat luoneet aivan uudenlaisen toimintaympäristön.

Alma Media tarjoaa sisältöjä monikanavaisesti. Perinteisen painetun median lisäksi valikoima digitalisoituu vahvasti. Verkkouutiset, digitaaliset markkinapaikat, erilaiset mobiili- ja tablettiversiot sekä esimerkiksi netti-TV ovat jo arkipäivää. Kaikille halutaan taata mahdollisuus median käyttöön, joten  sisältöjen tulee palvella monimuotoista yhteiskuntaa, ja siksi niissä pyritään tasapainoisuuteen. Monimuotoisuus onkin ollut usein Alma Median eri medioiden uudistumisen lähtökohta.

Monimuotoisuuden ja -kanavaisuuden onnistumista seurataan muun muassa palautteen, paneelien, keskustelujen sekä lukija- ja käyttäjämäärien avulla.

Taloudelliset vaikutukset yhteiskuntaan

Alma Media -konsernilla ja siihen kuuluvilla yksiköillä on monenlaisia taloudellisia vaikutuksia sidosryhmiinsä. Yhtiö on toiminta-alueillaan tärkeä työllistäjä, veronmaksaja ja palveluiden ja materiaalien ostaja. Sanomalehdillä on myös merkittäviä epäsuoria vaikutuksia. Sanomalehden keskeinen tehtävä on toimia yhteisönsä puolestapuhujana ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Liiketoiminnan kannattavuus ja yhtiön vahva taloudellinen asema ovat Alma Median ja sen yksiköiden vastuullisen toiminnan perusta. Tämä luo myös edellytykset lehtien journalistiselle riippumattomuudelle.

Liiketoiminnan suorien ja epäsuorien vaikutusten lisäksi Alma Media tukee taloudellisesti kestävää kehitystä esimerkiksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjan rakentamisessa yhteistyössä Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n ja T-Median kanssa. Alma Media on vuonna 2015 yksi kampanjan pääyhteistyökumppaneista viidettä peräkkäistä vuotta.

AM vastuullisuus_Sidosryhmävaikutukset

Yhteisöt