Alma_corporate (25)_1500x400

Vastuullinen ja eettisesti läpinäkyvä journalismi

Ajatusjälki

Media vaikuttaa ihmisiin ja sitä kautta yhteiskuntaan monin eri tavoin. Käytämme termiä median ajatusjälki (”brainprint”) viittaamaan mediasisältöjen vaikutuksiin yhteiskuntaan ja median vastuuseen näistä vaikutuksista. Median ajatusjäljen huomioiminen mediasisältöjen tuotannossa ja journalismissa on tärkeä osa Alma Median vastuullista liiketoimintaa.

Median ajatusjälki

Median ajatusjälki  käsitteen esitteli ensimmäistä kertaa WWF vuonna 2005. Järjestön tavoitteena oli lisätä tietoisuutta median merkittävästä roolista yhteiskunnassa. Mediakenttä eroaakin muista aloista merkittävästi siinä, että sen vaikutus ympäröivään yhteisöön on lähinnä älyllinen ja yhteiskunnallinen, ei niinkään suoraan tuotannolliseen toimintaan liittyvä. Mediayhtiöillä on merkittävä vaikutus siihen, mitä ihmiset ajattelevat ja millaisia valintoja he tekevät.

Ajatusjälkeä käsittelevä Mirrors or Movers -raportti summaa kuusi tapaa, joilla media vaikuttaa yhteiskuntaan: olemassa olevien toimintatapojen ja rakenteiden kyseenalaistaminen, kannanotot kampanjoinnin keinoin, inspirointi ja uusien näkökulmien esittäminen, asioista vaikeneminen tai niiden korostaminen sekä uusien käyttäytymismallien legitimointi.

Median ajatusjälki syntyy mediasisällöistä, joita tuotetaan journalismin keinoin. Median ajatusjälki kytkeytyykin vahvasti vastuulliseen journalismiin ja sen neljään eri ulottuvuuteen: demokratiatehtävään, eettisesti läpinäkyvään journalismiin, hyödyn tuottamiseen lukijoille ja oman yhteisön puolustamiseen ja sen puolesta puhumiseen.

Vastuullinen journalismi

Journalismin vaikutukset ja niihin liittyvät vastuut tulee huomioida julkaisun koko elinkaaren ajalta. Huomioon tulee ottaa aiheiden valinnan ja tiedon hankinnan periaatteet, julkaisuun liittyvät kysymykset sekä vaikutus yhteiskunnassa. Kestävä media -ohjelmassa vastuullisella journalismilla on neljä ulottuvuutta: demokratiatehtävän, eettisesti läpinäkyvän journalismin, hyödyn tuottamisen lukijoille ja oman yhteisön puolustamisen ja puolesta puhumisen ulottuvuudet.

Demokratiatehtävä

Media on sananvapauden keskeisin toteuttaja ja edistäjä. Sen tehtävä on käyttää tätä vapautta lukijan ja kansalaisen tarpeista lähtien, yhteiskunnallisesti merkityksellisesti ja eettisesti oikein. Media toimii vallan vahtikoirana ja tuo esiin yhteiskunnallisia epäkohtia. Siksi journalismin tulee olla luotettavaa ja riippumatonta, edistää sananvapautta ja toimia eettisesti läpinäkyvästi. Journalistin ohjeet, joihin nämä periaatteet on kirjattu, ovat vastuullisen journalismin kivijalka, ja kaikki Alma Median lehdet ovat sitoutuneet noudattamaan niitä. 

Eettisesti läpinäkyvä journalismi

Toiseksi ydinalueeksi ovat nousseet avoimuus, läpinäkyvyys ja keskusteleva lukija–toimittaja-suhde. Avoimuuden ansiosta lukija voi entistä paremmin hahmottaa tiedon alkuperää sekä toimituksen tekemiä eettisiä valintoja ja näin arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä.

Hyötyä lukijoille

Median tehtävänä on tuottaa lukijoilleen merkityksellistä, hyödyllistä tietoa – eväitä parempaan arkeen. Hyötyjournalismi onkin nykyään useissa Alma Median kustantamissa lehdissä journalismin keskeinen lähtökohta. Se rakentuu usein erilaisista vertailuista ja kysymys–vastaus-artikkeleista. Hyötyjournalismilla media voi myös osallistua kestävän yhteiskunnan rakentamiseen, sillä se avaa usein esimerkiksi tuotteiden ekologisuutta.

Hyötyjournalismi on yksi median vastauksista toimialan murroksen asettamille haasteille. Murros on nostanut myös palvelumuotoilun ja monikanavaisuuden uuteen rooliin: lukijoita on kyettävä palvelemaan eri kanavissa kunkin kanavan ominaisuudet huomioiden ja niitä hyödyntäen. Murroksessa henkilöstön jatkuva osaamisen kehittäminen on yhä keskeisempää.

Oma yhteisö

Vastuullinen media toimii oman yhteisönsä – maakunnan, kaupungin tai vaikkapa harrastajayhteisön – puolestapuhujana ja äänitorvena laajemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Oman alueen elinvoimaisuuden tukeminen kuuluu tähän tehtävään.

Näiden neljän ulottuvuuden ympärille rakentuvaa vastuullista, kestävää journalismia kehitetään ja seurataan Alma Mediassa sekä lehtikohtaisesti että yhteistyöhankkeiden kautta. Vastuullinen journalismi on viime kädessä lehtikohtaista ja kunkin lehden päätoimittajan vastuulla, mutta yhteistoimitusten ja parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta Alma Median mediat tekevät entistä enemmän yhteistyötä myös Kestävä media -hankkeissa.

Journalismin etiikka

Alma Median lehdet verkkopalveluineen sitoutuvat lakien ja säädösten lisäksi noudattamaan omia, lehtikohtaisia eettisiä linjauksiaan. Ne voivat olla myös tiukemmat kuin Julkisen sanan neuvoston (JSN) journalistin ohjeet, jotka ovat alan eettisen itsesäätelyn perusta. Riippumattomuuden takaamiseksi lehtien ohjeissa linjataan myös esimerkiksi toimittajien suhdetta ilmoitusasiakkaisiin. JSN:n päätökset, lukijapalaute, -paneelit ja oikaisupyynnöt toimivat kaikki luotettavuuden ja vastuullisen journalismin mittareina, ja niitä käsitellään lehtikohtaisesti päätoimittajan johdolla. Osassa toimituksia toimii lisäksi erillinen lukijatoimittaja, jonka tehtävänä on olla kanavana lukijoiden ja toimitusten välillä journalismin hyvien käytäntöjen kehittämiseksi. Perehdytys journalismin eettisiin kulmakiviin on keskeinen osa toimitusten osaamisen kehittämistä.

Vuonna 2015 JSN teki kaikkiaan 86 päätöstä, jotka liittyivät muun muassa oikaisuihin ja piilomainontaan. Näistä 11 koski Alma Median medioita. Alma Mediaa koskevista päätöksistä 36 prosenttia oli langettavia, kun kaikista JSN:n päätöksistä 48 prosenttia oli langettavia.
Läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen media

Viime aikoina journalismin arvoperusta ja sen vaikutukset ovat nousseet julkiseen keskusteluun. Tämä on vahvistanut Alma Median lehtien ja verkkopalveluiden pyrkimystä avoimeen ja läpinäkyvään journalismiin. Journalismin ”tuoteselosteesta” eli journalistisesta prosessista, siihen liittyvistä valinnoista ja eettisistä periaatteesta viestitään lukijoille aiempaa avoimemmin ja keskustelua toimituksen ja lukijoiden välillä, esimerkiksi verkossa, on lisätty.

Sosiaalisen median läpimurron myötä lukijasta on tullut median kumppani. Tämä huomioidaan Alma Median eri lehdissä monin tavoin: lukijat voivat seurata ja kehittää lehteä yhdessä toimitusten kanssa esimerkiksi lehtien kommentointimahdollisuuksien, Facebook-sivustojen ja vaikkapa verkkopohjaisten lukijapaneelien kautta.

Kestävä kehitys ja media

Suomalainen media painottaa sananvapautta, luotettavuutta ja moniarvoisuutta journalismin kulmakivinä. Sisällöntuotannon vastuullisuus ja läpinäkyvyys koetaan median tärkeimmiksi tavoiksi rakentaa kestävää yhteiskuntaa. Hyötyjournalismin myötä mediaan on kuitenkin noussut yhä useammin kestävän kehityksen näkökulma, jonka tarkoituksena on nimenomaan auttaa lukijoita kestävissä kulutusvalinnoissa.

Tästä syystä medialla on ainutlaatuinen suhde kestävään kehitykseen: lukijoiden valintojen ja toiminnan kautta myös journalistisilla sisällöillä on epäsuoria taloudellisia, sosiaalisia, ekologisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Alma Median mediat lähestyvät kukin omalla tavallaan ympäristöasioita, esimerkiksi Kauppalehti elinkeinoelämän ja Iltalehti kuluttajan arjen valintojen näkökulmasta. Kansainvälisesti, esimerkiksi Global Reporting Initiative (GRI) -yritysvastuuraportoinnissa, media-alan yritysvastuussa on painotettu journalismin roolia kestävän kehityksen edistämisessä. Tavoitteena on, että Alma Media on myös jatkossa vahvasti mukana nostamassa keskusteluun sitä, mikä on media rooli kestävässä yhteiskunnassa.

Medialla on vaikutuksia kestävään yhteiskuntaan myös mainonnan kautta. Mainonnalla, kuten journalismilla, on oma ajatusjälkensä eli vaikutuksensa ihmisten ajatteluun ja valintoihin. Termillä ”goodvertising” eli hyvä mainonta viitataan mainontaan, jolla pyritään edistämään kestävää kehitystä.

Mediataito

Medialukutaito, kyky suodattaa ja arvioida tietoa, on yksi yhteiskunnallisen keskustelun edellytyksistä. Viime vuosina sosiaalinen media on mahdollistanut aiempaa laajemmin omien sisältöjen tuottamisen, joten myös Alma Mediassa ollaan siirtymässä käyttämään käsitettä mediataito. Mediataito sisältää tiedon suodattamisen ja arvioinnin lisäksi taidon tuottaa tietoa ja keskustella siitä eri medioissa. Alma Median lehdet pyrkivät paitsi journalisminsa myös aktiivisen koululaistoiminnan keinoin kehittämään suomalaista mediataitoa ja -kulttuuria. Vuosittaisen sanomalehtiviikon aikana Alma Median maakuntalehdet sekä osa paikallislehdistä lähettävät noin 100 000 lehteä maksutta kouluille ja tarjoavat teemaan liittyviä sisältöjä ja materiaalipaketteja.

Kansalaisten mediataidon kehittäminen on linjattu myös Alma Median Kestävä media -yritysvastuuohjelman osa-alueeksi. Mediataitojen kehittäminen on olennainen osa vastuullisen median toimintaa, sillä se lisää median läpinäkyvyyttä ja vuoropuhelua lukijoiden kanssa sekä parantaa kansalaisten ymmärrystä median etiikasta. Lisäksi mediataitoja kehittämällä voidaan tarjota työkaluja analyyttiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, mikä on keskeinen osa toimivaa demokratiaa.

Ajatusjälki