Kannustinjärjestelmät

Alma Medialla on voimassaoleva osakepohjainen kannustinjärjestelmä LTI 2015 johdon kannustamiseksi ja sitouttamiseksi.

Osakepohjainen kannustinjärjestely (LTI 2015 -järjestely)

Vuonna 2015 alkanut ohjelma

Alma Media Oyj:n hallitus hyväksyi vuonna 2015 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisen yhtiön johdolle ja eräille avainhenkilöille (jäljempänä LTI 2015-järjestely).

LTI 2015 -järjestelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa osallistujien intressit osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla osallistujien pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa osallistujia yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kompensaatio erinomaisista suorituksista.

LTI 2015 -järjestely koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin on ehdollinen hallituksen erilliselle hyväksynnälle. Kussakin yksittäisessä ohjelmassa on kolme pääelementtiä: sijoitus yhtiön osakkeisiin edellytyksenä ohjelmaan osallistumiselle, osakesijoitukseen perustuvat lisäosakkeet sekä mahdollisuus ansaita suoriteperusteisia lisäosakkeita.

OSAKESIJOITUKSEEN PERUSTUVA LISÄOSAKEOHJELMA

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) osallistuja saa tietyn määrän lisäosakkeita Alma Median osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa lisäosakeohjelmassa (LTI 2015 I) osallistuja saa maksutta kaksi lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti kahden vuoden odotusjakson jälkeen edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.

SUORITEPERUSTEINEN LISÄOSAKEOHJELMA

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää yhteensä viiden vuoden pituisen ansaintajakson. Mahdolliset osakepalkkiot annetaan erissä kolmen ja viiden vuoden kuluttua yhtiön hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella.

Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa ansaintakriteereinä käytetään yhtiön kannattavaan kasvuun ja osakkeen arvoon perustuvia mittareita. Jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, osallistuja saa maksutta yhteensä neljä lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.

Vuonna 2016 alkanut LTI 2015 II -osakepalkkio-ohjelma

Alma Media Oyj:n hallitus päätti LTI 2015 -järjestelyn pohjalta vuonna 2016 alkavasta osakepalkkio-ohjelmasta (LTI 2015 II). Vuoden 2016 kannustinjärjestelyn ehdot vastaavat olennaisin osin vuonna 2015 alkaneen osakepalkkio-ohjelman ehtoja.

Osakepalkkio-ohjelma
LTI 2015
Osakesijoitukseen perustuva (osakkeita max.) Suoriteperusteinen (osakkeita max.) Osallistumaan oikeutettujen määrä max.
Vuonna 2015 alkanut
 LTI 2015 I
159 000 318 000 35
Vuonna 2016 alkanut
LTI 2015 II
195 000 390 000 43

Hallitus on arvioinut, että LTI 2015 -järjestelyn yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelyillä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Alma Media Oyj:n yhtiökokous on 17.03.2016 valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 824 000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä ja edelleen valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla kannustinohjelman toteuttamiseksi.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän allokaatio ja maksimi ansaintamahdollisuus toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten osalta on luettavissa palkitseminen-sivulta. Tiedot kattavat LTI I -ohjelman ja LTI II -ohjelman. 

Lue lisää: Alma Median osakepohjaisen kannustinjärjestelyn vuonna 2016 alkanut ohjelma (tiedote).

Vuonna 2017 alkanut LTI 2015 III -osakepalkkio-ohjelma

Alma Media Oyj:n hallitus päätti LTI 2015 -järjestelyn pohjalta vuonna 2017 alkavasta seuraavasta osakepalkkio-ohjelmasta (LTI 2015 III). Vuoden 2017 kannustinjärjestelyn ehdot vastaavat olennaisin osin vuonna 2015 ja vuonna 2016 alkaneiden osakepalkkio-ohjelmien ehtoja. Lue lisää.